Konkurs fotograficzny „Zabytkowa Dąbrowa” organizowany przez Szkolne koło PTTK wSpecjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN KONKURSU

Krajoznawczy Konkurs Fotograficzny
„Zabytkowa Dąbrowa”
Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów
pt.:”Zabytkowa Dąbrowa”.
1. Organizatorem konkursu jest szkolne koło PTTK działające w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie
Górniczej. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Muzeum Miejskiego
Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Osoby odpowiedzialne: Mariola Bierońska, Agnieszka
Tabor.
2. Celem konkursu jest popularyzacja oraz uwrażliwienie na piękno przyrody
i obiektów krajoznawczych w miejscu zamieszkania oraz poszerzenie wiedzy
historycznej dotyczącej zabytków naszego miasta. Ponadto celem konkursu jest
rozwijanie wśród uczniów umiejętności obserwacji, jej dokumentowania, interpretacji
oraz opisu.
3. Temat konkursu brzmi „Zabytkowa Dąbrowa”.
Uczestników konkursu chcemy zachęcić do odnalezienia oraz krótkiego
scharakteryzowania ciekawych obiektów krajoznawczych (pomników przyrody,
zabytkowych budowli) miasta Dąbrowa Górnicza. Chcielibyśmy, aby uczestnicy
konkursu pokazali obiekty niepowtarzalne i ciekawe pod względem historii. Zachęcamy
do skorzystania ze zbiorów Muzeum Miejskiego Sztygarka oraz zbiorów działu
regionalnego Miejskiej Bilblioteki Publicznej w celu znalezienia interesujacych
informacji dotyczących opisywanego obiektu.
4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz z Dąbrowy
Górniczej. Wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć
na karcie zgłoszenia.
5. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego
miejsca, obiektu krajoznawczego. Fotografia powinna być wykonana na terenie gminy
Dąbrowa Górnicza.
Część fotograficzna: Wymagany format zdjęć to 15×21 – wywołany na papierze
błyszczącym.
Część opisowa: W części opisowej na karcie zgłoszenia powinna znaleźć się:
szczegółowa lokalizacja miejsca (rejon gminy, charakterystyczny punkt odniesienia,
celem identyfikacji).
6. Fotografie z kartą zgłoszenia ( załacznik nr 1) umieszczone w przeźroczystej „koszulce”
należy składać do 05 kwietnia 2024 roku u osób odpowiedzialnych za konkurs,
osobiśie bądź pod adresem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dąbrowie
Górniczej ul. Swobodna 59 (z dopiskiem na kopercie konkurs fotograficzny „ Zabytkowa
Dąbrowa”).
7. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio u osób
odpowiedzialnych za konkurs.
8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw
autorskich w całości na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w
Dąbrowie Górniczej.
9. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie
biorą odpowiedzialności za niezachowanie warunków regulaminu.
10. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury a autorzy najlepszych
zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
11. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 06 do 19 kwietnia 2024 roku,
a wyniki i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w kwietniu 2024. Po
zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych w holu Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
12. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną
zdyskwalifikowane.
13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie !!!