Ogłoszenie – rekrutacja

 Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej zatrudni na stanowisku adiunkt/kustosz w Dziale Historii

 

 

Do obowiązków kandydata będzie należało: 

 • praca merytoryczna i organizacyjna związana z pracą w Dziale Historii
 • przygotowywanie wystaw stałych i czasowych;
 • gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych, w tym materiału zabytkowego;
 • uczestniczenie w realizowaniu strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
 • prace dokumentacyjne, w szczególności dokumentacji elektronicznej zbiorów;
 • właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
 • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów,

Wymagania: 

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii;
 • zainteresowania związane z historią; w szczególności historią Zagłębia Dąbrowskiego XIX i XX wieku;
 • co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
 • znajomość przepisów prawnych wynikających z działalności muzeów:

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę, pełny etat
 • pracę przy realizacji ciekawych inicjatyw kulturalnych,
 • przynależność do zespołu decydującego o kształcie instytucji i realizowanych zadaniach.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

 • praca pod presją czasu, w razie potrzeby praca poza siedzibą Muzeum oraz w nietypowych godzinach i w dni świąteczne,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz CV, które powinny zawierać wszystkie informacje istotne dla procesu rekrutacji, jakie posiada kandydat.

 

 

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko adiunkt/kustosz w Dziale Historii.
Data i podpis …………………………………………

Termin i miejsce składania dokumentów: kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej (osobiście, drogą pocztową tradycyjną lub elektroniczną) w terminie do 25.03.2022 r. na adres:

 

Muzeum Miejskie „Sztygarka”
Legionów Polskich 69
41-300 Dąbrowa Górnicza   

lub: sekretariat@muzeum-dabrowa.pl   

z dopiskiem REKRUTACJA na stanowisko adiunkt/kustosz w Dziale Historii

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni telefonicznie do udziału w dalszym procesie rekrutacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem podanych danych osobowych, będzie Muzeum Miejskie „Sztygarka” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich 69.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko adiunkt/kustosz w dziale Historii w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do  31.03.2022 r.
 3. Dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Muzeum Miejskie „Sztygarka” przetwarzać będzie podane dane, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Muzeum ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów praw i wolności kandydata lub dane kandydata będą dla Muzeum niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Dane kandydata nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO kandydatowi przysługuje:
  a.) Prawo dostępu do podanych danych;
  b.) Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
  c.) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
  d.) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e.) Prawo do przenoszenia danych;
  f.) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informujemy, że podane dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

 

 1.