Akcja lato – regulaminy

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Wakacje w Muzeum SZTYGARKA” organizowanego w ramach Akcji Lato 2020

 1. ORGANIZATOR

  Muzeum Miejskie SZTYGARKA w Dąbrowie Górniczej.

 1. CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania u młodych mieszkańców miasta.

 2. Umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania zainteresowań i predyspozycji.

 3. Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, składniowym, graficznym).

 4. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród młodych mieszkańców miasta.

 5. Promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej w wieku 6-18 lat.

 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

 3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać pracę w dowolnej formie literackiej: (poezja, proza, komiks, dramat) której treść nawiązuje do hasła Wakacje w Muzeum SZTYGARKA.

 4. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu wydruku napisanym komputerowo, czcionką Times New Roman 12 (maksymalnie 5 stron A4).

 5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona informacją zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, telefon kontaktowy i mail.

 6. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.

 7. Liczba uczestników nie jest określona, do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani.

 8. Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC

  Prace konkursowe należy dostarczyć do 16.08.2020 r. osobiście, listownie na adres Muzeum Miejskie SZTYGARKA, ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem konkurs literacki, lub mailowo: konkursy@muzeum-dabrowa.pl

 1. SPOSÓB OCENY PRAC

 1. Prace oceniane będą przez jury wyłonione przez organizatora konkursu.

 2. Kryteria oceny prac: twórczy charakter utworu, estetyka pracy, samodzielność i oryginalność, realizacja pomysłu, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowostylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, poziom literacki pracy.

 3. Proces oceny prac jest tajny.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Konkurs jest jednoetapowy.

 2. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu

  uczestników.

 3. Ilość miejsc nagrodzonych zależy od ilości uczestników, przewidziane są nagrody.

 4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.09.2020 r. W momencie

  ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

 5. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

 6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Muzeum Miejskiego SZTYGARKA: www.new.muzeum-dabrowa.pl oraz na facebooku Muzeum Sztygarka.

 7. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora, a na co autor pracy wyraża zgodę poprzez uczstnictwo w konkursie.

 8. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji niniejszego konkurs.

 9. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.new.muzeum-dabrowa.pl

 10. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej organizatora, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.

 11. Dodatkowo spośród nadesłanych prac wyselekcjonowana część zostanie opublikowana na łamach gazety lokalnej „Przegląd Dąbrowski”

REGULAMIN KONKURSU

“Zaprojektuj własną monetę”

I. ORGANIZATOR   KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”

II. CELE KONKURSU

1. Popularyzacja wiedzy z zakresu historii (w tym historii Dąbrowy Górniczej), archeologii, przyrody

2. Zaktywizowanie dzieci i młodzieży szkolnej

3. Rozwijanie talentu artystycznego uczniów, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.

4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.

 III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży  z miasta Dabrowa Górnicza

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

a) 7-9 lat

b) 10-13 lat

3. Prace można dostarczać do siedziby muzeum osobiście lub nadsyłać na adres mailowy: konkursy@muzeum-dabrowa.pl . Prace na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona imieniem i wiekiem autora, oraz danymi kontaktowymi opiekuna (telefon lub adres e-mail).

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną – w tym projekty w programach graficznych (projekt winien obejmować awers i rewers monety)

5. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.

6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace należy składać osobiście lub drogą mailową do dnia 16 sierpnia 2020 r. do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” (ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza)

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) pomysłowość i oryginalność pracy,

b) dekoracyjność i kolorystyka,

c) stopień trudności wykonania,

e) dobór materiałów.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo oraz poprzez stronę internetową www.new.muzeum-dabrowa.pl

3. Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej do 13.09.2020 r.

VI. NAGRODY

 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.

 2. O miejscu i czasie odbioru przyznanych nagród poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie