REGULAMIN KONKURSU BARBÓRKOWEGO

REGULAMIN KONKURSU

BARBÓRKOWEGO NA

PRACĘ PLASTYCZNĄ PRZEDSTAWIAJĄCĄ

 czapkę górnika oczami dziecka

 1. „GÓRNICZE CZAKO ”
 1. ORGANIZATOR KONKURSU
 2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”.
 3. CELE KONKURSU
 4. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Barbórkowych.
 5. Rozwijanie talentu artystycznego przedszkolaków, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.
 6. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.

 III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków z miasta Dąbrowa Górnicza.
 2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem przedszkola oraz danymi opiekuna.
 3. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną z dowolnych materiałów plastycznych ( np. rysunek ,malunek, grafika, wyklejanka, czapka którą można założyć na głowę itp.)
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającą czapkę górnika oczami dziecka zainspirowaną czako górniczym  nawiązującej do tematu konkursu.
 5. Dostarczone prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
  z przeniesieniem prawa własności na organizatora.
 6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.
 7. Warunkiem koniecznym jest zgłaszanie prac w ilości max. do 20 szt z jednej placówki przedszkolnej i wykonanie 1szt pracy plastycznej  przez dziecko.
 8. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 9. Prace należy składać osobiście, przez opiekuna, do dnia 23.11.2023.r. do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza w godzinach pracy Muzeum.
 10. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów.
 11. W ocenie prac uwzględnianie będą następujące:
 12. a) pomysłowość i oryginalność pracy,
 13. b) dekoracyjność i kolorystyka,
 14. c) stopień trudności wykonania,
 15. e) dobór materiałów.
 16. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 17. O wynikach konkursu uczestniczące przedszkola zostaną poinformowane droga mailową. Wyniki konkursu zostaną także opublikowane na  stronie internetowej www.muzeum-dabrowa.pl oraz za pośrednictwem social mediów.
 18. Z prac konkursowych zostanie stworzona wystawa pokonkursowa , którą będzie można oglądać w Muzeum Miejskim „Sztygarka” od 6.12.2023 do 30.01.2023 r.
 19. NAGRODY

1.Organizator przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Nagrody odbierane są osobiście przez dziecko wraz z opiekunem.

 1. Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu do udziału w pochodzie barbórkowym. Zbiórka odbędzie się dnia 03.12.2023r o godz. 10.00 pod Pomnikiem Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Po przejściu pochodem barbórkowym, któremu będzie towarzyszyć orkiestra do Parku Hallera odbędzie się wręczenie nagród laureatom.
  Serdecznie zapraszamy DO UDZIAŁU  W KONKURSIE!