Regulamin konkursu “Wirtualny Konkurs Muzealny”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu „Wirtualny Konkurs Muzealny”, publikowanym na portalu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Wydział Marki Miasta, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza (zwane dalej „Organizatorem”).

  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 

 1. Współorganizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza (zwane dalej „Współorganizatorem”).

  4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Współorganizator.

  5. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

  6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

  7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

  8. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Muzeum-Miejskie-Sztygarka (zwanej dalej “Fanpage”).

  9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.

 

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające zarejestrowane konto na portalu Facebook. Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 r.ż
 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że:

  jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;


  § 3. NAGRODA

  1. W Konkursie przewidziano nagrodę w postaci vouchera elektronicznego o wartości 50 zł do wykorzystania w restauracji Pierogi na wypasie (ważne przez 3 miesiące od wydania vouchera) – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §7.

  2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest voucher o wartości 50 zł do restauracji Pierogi na wypasie. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu www.facebook.com/Muzeum-Miejskie-Sztygarka – profil oficjalny.

  4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

  5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Współorganizatora pod adresem www.facebook.com/Muzeum-Miejskie-Sztygarka

  2. Konkurs trwa od dnia 05.05.2020 r. godz. 10:00 do 07.05.2020 r. godz. 14:00.
 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

O wygranej decyduje kolejność udzielenia odpowiedzi.
Nagrodę otrzyma osoba, która jako pierwsza odpowie w komentarzu prawidłowo na zadane pytanie.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem  www.facebook.com/Muzeum-Miejskie-Sztygarka

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

  3. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność udzielenia prawidłowej odpowiedzi pod komentarzem Uczestnika.

  4. Spośród nadesłanych odpowiedzi wygra osoba, która jako pierwsza zamieści prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.

  5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

  6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/Muzeum-Miejskie-Sztygarka
 1. Odebranie przez wyróżnionych Uczestników nagród odbędzie się drogą elektroniczną. Na wskazany przez Uczestnika w wiadomości prywatnej adres e-mail zostanie wysłany imienny voucher elektroniczny do wykorzystania w restauracji Pierogi na wypasie (zamówienie na dowóz lub odbiór osobisty w lokalu).
 2. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

  9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wydane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

  10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu e-mail lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 • 9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
  i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

  § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2020 r. i obowiązuje do dnia 07.05.2020 r.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Współorganizatora: www.muzeum-dabrowa.pl

  5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Fanpage’u współorganizatora.