Konkursy muzealne

REGULAMIN KONKURSU

10 pytań od archeologa

 • 1 ORGANIZATOR KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”.
 • 2 CELE KONKURSU
 1. Popularyzacja wiedzy z zakresu historii oraz archeologii.
 2. Zaktywizowanie dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.
 4. Zwrócenie uwagi na konieczność zachowania pamięci o przeszłości, dziedzictwie narodowym oraz światowym.
 • 3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z miasta Dabrowa Górnicza, w wieku od 6 do 13 lat.
 2. Założeniem konkursu jest opublikowanie jednego pytania konkursowego dziennie przez czas trwania akcji (w sumie 10 pytań).
 3. Pytania będą publikowane codziennie o godzinie 11.00 w dni robocze (oraz 6 stycznia) w terminie od 4 do 15 stycznia 2020.
 4. Pytania będą opatrzone #pytanieodarcheologa .
 5. Tematyka konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu archeologii polskiej i światowej. Pytania dotyczą metodyki, odkryć terenu Polski oraz ogólnie rozpoznawalnych zagranicznych stanowisk archeologicznych.
 6. Odpowiedzi na wszystkie pytania razem można dostarczać do siedziby muzeum osobiście, przesyłką pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub nadsyłać na adres mailowy: dkofel@muzeum-dabrowa.pl do dnia 22 stycznia 2021 r.
 7. Odpowiedzi powinny być opatrzone imieniem i wiekiem autora, oraz danymi kontaktowymi opiekuna (telefon lub adres e-mail).
 8. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.
 • 4 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW
 1. Odpowiedzi można składać osobiście, przesyłką pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą mailową do dnia 22 stycznia 2021 do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” (ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza).
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów na podstawie ilości poprawnie udzielonych odpowiedzi.
 • 5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2021 r.
 2. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo oraz poprzez stronę internetową new.muzeum-dabrowa.pl i muzealną stronę na Facebooku.
 • 6 NAGRODY
 1. Organizator przyznana cztery nagrody główne oraz wyróżnienia.
 2. W przypadku gdy będzie więcej zgłoszeń z poprawnymi odpowiedziami niż przewidywanych nagród o wyłonieniu zwycięzców decyduje termin nadesłania odpowiedzi.
 3. O miejscu i czasie odbioru przyznanych nagród poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Archeosztuki, czyli mój ulubiony zabytek archeologiczny

 

 • 1 ORGANIZATOR KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”.
 • 2 CELE KONKURSU
 1. Popularyzacja wiedzy z zakresu historii (w tym historii Dąbrowy Górniczej), archeologii oraz przyrody.
 2. Zaktywizowanie dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Rozwijanie talentu artystycznego uczniów, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.
 4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac szerszemu gronu zainteresowanych.
 • 3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z miasta Dabrowa Górnicza.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
 3. 6-9 lat,
 4. 10-13 lat.
 5. Tematyka konkursu obejmuje ruchome (artefakty) i nieruchome (konstrukcje) zabytki archeologiczne z dowolnej lokalizacji w Polsce lub na świecie.
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną obejmującą zarówno projekty dwu‑, jak i trójwymiarowe a także projekty w komputerowych programach graficznych.
 7. Prace można dostarczać do siedziby muzeum osobiście, przesyłką pocztową lub nadsyłać na adres mailowy: dkofel@muzeum-dabrowa.pl. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona imieniem i wiekiem autora, oraz danymi kontaktowymi opiekuna (telefon lub adres e-mail).
 8. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.
 9. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.
 • 4 OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 1. Prace należy składać osobiście, przesyłką pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą mailową do dnia 25 stycznia 2021 do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” (ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza).
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów
 3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
 4. pomysłowość i oryginalność pracy,
 5. dekoracyjność i kolorystyka,
 6. stopień trudności wykonania,
 7. dobór materiałów.
 • 5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 6 lutego 2021 r.
 2. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo oraz poprzez stronę internetową new.muzeum-dabrowa.pl i muzealną stronę na Facebooku.
 3. Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej do 28 lutego 2021
 • 6 NAGRODY
 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
 2. O miejscu i czasie odbioru przyznanych nagród poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

KONKURS PLASTYCZNY – „Najciekawsze ozdoby karnawałowe”

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR   KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”

II. CELE KONKURSU

1. Rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w nawiązaniu do tradycji.

2. Rozwijanie talentu artystycznego, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych, poprzez samodzielne wykonanie ozdób karnawałowych.

Konkurs inspirowany jest warsztatami karnawałowymi on-line w ramach Akcji Zima 2021.

 III. ZASADY KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (maski, czapeczki lub dekoracje karnawałowe) nawiązującej do tematu zawartego w tytule.

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży  z miasta Dąbrowa Górnicza.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

a) 6-9 lat

b) 10-13 lat

4. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona imieniem i wiekiem autora, oraz danymi kontaktowymi opiekuna (telefon lub adres e-mail).

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, z dowolnych materiałów.

6. Prace należy składać osobiście lub drogą pocztową do dnia 29 stycznia 2021 r. ( ostateczny termin dostarczenia) do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza od poniedziałku do piątku w godz.9:00 – 14:00.

8. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.

8. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów.

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) pomysłowość i oryginalność pracy,

b) dekoracyjność i kolorystyka,

c) stopień trudności wykonania,

e) dobór materiałów.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo oraz poprzez stronę internetową www.new.muzeum-dabrowa.pl

VI. NAGRODY

 1. Organizator przyzna z każdej kategorii wiekowej nagrody główne oraz wyróżnienia.

 2. O miejscu i czasie odbioru przyznanych nagród poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!