Konkurs bożonarodzeniowy

REGULAMIN KONKURSU

BOŻONARODZENIOWEGO NA

„LUDOWĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”

I. ORGANIZATOR   KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”

II. CELE KONKURSU

1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych.

2. Rozwijanie talentu artystycznego uczniów, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.

3. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.

 III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  z miasta Dabrowa Górnicza

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

b) klasy I – III

c) klasy IV – VI

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona imieniem  i nazwiskiem autora, klasą, nazwą i adresem szkoły oraz danymi opiekuna.

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną – mogą to być bombki, łańcuchy, światy, wycinanki itp.

5. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.

6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace należy składać osobiście, przez opiekuna,  do dnia 12 grudnia 2019 r. do Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) pomysłowość i oryginalność pracy,

b) dekoracyjność i kolorystyka,

c) stopień trudności wykonania.

e) dobór materiałów.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie oraz poprzez stronę internetową www.new.muzeum-dabrowa.pl

3. Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej do 30.01.2020 r.

VI. NAGRODY

  1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
  2. Wręczenie nagród odbędzie się 18.12.2019 r. O miejscu wręczenia przyznanych nagród poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

Serdecznie zapraszamy

do udziału w konkursie