II Konkurs Barbórkowy na “Górnicze czako”

WYNIKI II KONKURSU BARBÓRKOWEGO NA „GÓRNICZE CZAKO”
I MIEJSCE – NIKOLA WÓJCIK – SP. NR.27
II MIEJSCE -MATYLDA ARKUSZEWSKA – SP. NR.20
III MIEJSCE – JAKUB GREGORCZUK – SP. NR.8

WYRÓŻNIENIA:
1.	WOJCIECH DĄBROWKSI – SP. NR.8
2.	JULIA ZABOROWICZ – SP.NR.8
3.	ARTUR KŁOSOWICZ – SP. NR. 8
4.	JULIA SAKOWSKA – SP.NR.20
5.	NATALIA GLABA – SP. NR.20
6.	HANIA GLABA – SP.NR.20
7.	JULIA SKULSKA SP.NR.20
8.	POLA SKULSKA – SP.NR.20 
9.	HELENA TUTAJ – SP.NR.23
REGULAMIN II KONKURSU BARBÓRKOWEGO

na

GÓRNICZE CZAKO

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

 1.  Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”.

§ 2 CELE KONKURSU

 1. Popularyzacja wiedzy z zakresu historii (w tym historii Dąbrowy Górniczej), tradycji górniczych.  
 2. Zaktywizowanie dzieci szkolnej.
 3. Rozwijanie talentu artystycznego uczniów, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.
 4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac szerszemu gronu zainteresowanych.

§ 3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci klas 1-3 ze szkół podstawowych z miasta Dabrowa Górnicza.
 2. Tematyka konkursu obejmuje tworzenie „Górniczych czak”, czyli paradnych nakryć głowy używanych przez górników podczas ważnych uroczystości. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną obejmujące także  projekty trójwymiarowe.
 3. Prace należy dostarczać do siedziby muzeum osobiście lub  przesyłką pocztową . Prace na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona imieniem i wiekiem autora, oraz danymi kontaktowymi opiekuna (telefon lub adres e-mail).
 4. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.
 5. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.

§ 4 OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace należy składać osobiście, przesyłką pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 25 listopada 2022r. do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” (ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza).
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów
 3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
 4. pomysłowość i oryginalność pracy,
 5. dekoracyjność i kolorystyka,
 6. stopień trudności wykonania,
 7. dobór materiałów.

§ 5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 grudnia 2022r.
 2. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo oraz poprzez stronę internetową www.new.muzeum-dabrowa.pl i muzealną stronę na Facebooku.
 3. Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej do 31 grudnia 2022 r.

§ 6 NAGRODY

 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Dla każdego uczestnika konkursu słodki upominek.
 2. Nagrody oraz upominki zostaną wręczone 4 grudnia 2022 r. o godzinie 12.15 pod pomnikiem Stanisława Staszica podczas uroczystych obchodów barbórkowych w mieście Dąbrowa Górnicza` pt:”Rodzinna Barbórka”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!