Barbórkowy konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU
BARBÓRKOWEGO NA
PRACĘ PLASTYCZNĄ PRZEDSTAWIAJĄCĄ PRACĘ GÓRNIKA
„JESTEM GÓRNIKIEM I TYM SIĘ SZCZYCĘ ”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”.
  II. CELE KONKURSU
 2. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Barbórkowych.
 3. Rozwijanie talentu artystycznego przedszkolaków, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.
 4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.
  III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 5. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków z miasta Dąbrowa Górnicza.
 6. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem przedszkola oraz danymi opiekuna.
 7. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną z dowolnych materiałów plastycznych.
 8. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ( np. czaka górniczego, obrazu przedstawiające go pracę górnika, emblematów czy symboli górniczych, prac przedstawiających patronkę górniczą św. Barbarę) nawiązującej do tematu konkursu.
 9. Dostarczone prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
  z przeniesieniem prawa własności na organizatora.
 10. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.
  IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 11. Prace należy składać osobiście, przez opiekuna, do dnia 1.12.2021.r. do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza w godzinach pracy Muzeum.
 12. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów.
 13. W ocenie prac uwzględnianie będą następujące:
  a) pomysłowość i oryginalność pracy,
  b) dekoracyjność i kolorystyka,
  c) stopień trudności wykonania,
  e) dobór materiałów.
  V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 14. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie, poprzez stronę internetową www.new.muzeum-dabrowa.pl oraz za pośrednictwem social mediów.
 15. Z prac konkursowych zostanie stworzona wystawa pokonkursowa , którą będzie można oglądać
  w Muzeum Miejskim „Sztygarka” od 6.12.2021 do 30.01.2021 r.
  VI. NAGRODY
  1.Organizator przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Nagroda specjalna dla przedszkola, które zgłosiło najwięcej prac konkursowych. Nagrody odbierane są osobiście przez dziecko wraz
  z opiekunem.
 16. Wręczenie nagród odbędzie się 04.12.2021. o godzinie 11.00 pod pomnikiem Stanisława Staszica
  w Dąbrowie Górniczej.

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie