Barbarzyńska Europa

Barbarzyńska Europa

(G. Kuśpiel)


Prezentacja multimedialna ukazująca barbaricum w świetle źródeł pisanych, archeologicznych i epigraficznych. Wykład obejmuje okres od wyodrębnienia się plemion aryjskich aż do wielkiej wędrówki ludów i kresu imperium rzymskiego. Materiał fotograficzny przedstawia typy uzbrojenia, plany taktyczne bitew, typy fortyfikacji oraz szlak wędrówki wybranych ludów. Wykład podzielony na tematy:

  • Przyczyny wędrówek ludów – upadek dotychczasowego społeczeństwa rzymskiego. Dzierżawcy ziem traktowani na równi z wyzwolonym niewolnikiem – pauperyzacja ludności rzymskiej. Rozwój latyfundiów stanowiących fundament średniowiecznego feudalizmu. Najemnicy strzegący granic Imperium Romanum coraz częściej rekrutowani byli wśród barbarzyńców. Teodozjański podział władzy z 395 r. – początek rozpadu imperium na dwie części – Wschodnią i Zachodnią.

  • Wędrówki plemion germańskich. Pojawienie się Hunów i pierwsza inwazja wizygocka. Przerwanie linii Renu i wtargnięcie Wizygotów do Italii. Opanowanie Półwyspu Iberyjskiego przez barbarzyńców. Utworzenie afrykańskiego państwa Wandalów. Kampania Attyli i klęska huńskich planów opanowania Italii po przegranej na Polach Katalaunijskich.

  • Upadek zachodniego cesarstwa i próba restauracji imperium przez Justyniana


    barb