Dylematy etyczne…

Dylematy etyczne w kontekście postępu medycznego (transplantologia, klonowanie, zapłodnienie pozaustrojowe) – 2 godz. lekcyjne

(M. Polaczek)


IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony


Zajęcia warsztatowe wprowadzające w tematykę dylematów etycznych. W ramach zajęć przeprowadzone będzie ćwiczenie (zajęcia z grupach po obejrzeniu prezentacji multimedialnej), pomagające zrozumieć istotę dylematu etycznego. W części wykładowej spotkania zreferowane będą wybrane definicje etyki, deontologii, dylematu etycznego w historii filozofii oraz w kontekście współczesnych dylematów związanych z rozwojem medycyny.

W ostatniej części uczniowie uczestniczą w dyskusji na w/w temat.

Lekcja, oprócz celu edukacyjnego, ma za zadanie uwrażliwienie uczniów na współczesne problemy związane z eutanazją, transplantologią oraz klonowaniem. Tematem zajęć będzie również wskazanie źródeł dylematów związanych z tą trudną i szeroko dyskutowaną w mediach i na salach sejmowych problematyką.