Walory…

Walory turystyczno–krajoznawczo-przyrodnicze miasta – zajęcia w terenie

(S. Kosakowski)


I etap edukacji: klasy I – III


Podczas wyjścia w teren uczestnicy poznają naturalne krajobrazy. Prowadzący pokaże: lasy bukowe, siedliska ssaków parzystokopytnych, lisa, borsuka i ptaków, a także środowisko wodne: siedliska ptaków, przełom Białej Przemszy i obszary źródliskowe oraz użytki ekologiczne na terenie miasta. Nastąpi weryfikacja wiedzy nabytej w muzeum i zapoznanie się ze środowiskami życia wybranych zwierząt.

W bezpośrednim obcowaniu z naturą uczeń pozna życie w wybranych ekosystemach: w lesie, na łące i w zbiornikach wodnych. Dowie się, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo). Zorientuje się również jak trzeba zachować się w sytuacjach zagrożenia ze strony roślin i zwierząt.


O ostatecznych kształcie merytorycznym zajęć może zadecydować Nauczyciel.


II etap edukacyjny: klasy IV–VI


W bezpośrednim obcowaniu z naturalnym środowiskiem uczniowie będą mieli okazję przeprowadzić obserwacje terenu przy pomocy mapy, zidentyfikować na niej miejsce obserwacji oraz obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu, określić ich wzajemne położenie, porównać odległość na mapie z odległością rzeczywistą. Uczestnicy zajęć będą rozpoznawać przyrodnicze składniki krajobrazu, rodzaje wód powierzchniowych,

typowe organizmy lasu, łąki i pola uprawnego, obserwować zjawiska zachodzące w cieku wodnym. Przemieszczając się po okolicy, zobaczą również gatunki objęte ochroną, a także charakterystyczne skały, poznają ich wygląd i nazwy.


Zakres wiedzy merytorycznej i obszar środowiska naturalnego, który ma być przedmiotem zajęć, jest do wyboru przez Nauczyciela.