Zamówienia publiczne – druk monografii

Aktualizacja – informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie:

Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk książki: Dąbrowa Górnicza. Monografia, tom I i tom II

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – monografia DG

 
 

________________________________________________________

Nr zamówienia: ZP/1/MMS/2016

Dąbrowa Górnicza: Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk książki: Dąbrowa Górnicza. Monografia, tom I i tom II
Numer ogłoszenia: 77318 – 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie „Sztygarka” , ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 0-32 262 36 95, faks 0-32 261 42 50.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: muzeum-dabrowa.pl; www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk książki: Dąbrowa Górnicza. Monografia, tom I i tom II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całościowe opracowanie graficzne, skład i druk książki: Dąbrowa Górnicza. Monografia, tom I i tom II o łącznym nakładzie 5000 egz. (w tym 1000 egz. w oprawie twardej i 4000 egz. w oprawie półtwardej). Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę wykonanych nakładów książek na adres: ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania, w tym szczegółowy zakres i warunki realizacji zawiera załącznik nr 2 do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie w sposób należyty wykonał: co najmniej jedną usługę druku publikacji w oprawie twardej przy zastosowaniu techniki druku w pełnym kolorze, tj. druku okładki i środka publikacji w co najmniej 4 kolorach [CMYK], o wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) oraz 3) SIWZ. W przypadku wartości wskazanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanych wartości według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo – wymagane jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (z wyłączeniem prokurenta), nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym. W razie wątpliwości co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez Wykonawcę, 2) Formularz cenowy – zgodny z załącznikiem nr 1a stanowiący integralną część oferty. 3) W celu dokonania oceny ofert w kryterium Jakość, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą przykładowy egzemplarz książki o parametrach technicznych jak najbardziej zbliżonych do przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. zobowiązany jest do dołączenia 1 (jednego) egzemplarza książki, która została wydrukowana techniką druku, o druku okładki i środka książki w co najmniej czterech kolorach [CMYK], zawierająca ilustracje, zdjęcia wykonane w co najmniej czterech kolorach [CMYK], wykonana w twardej oprawie, z folią na okładce. Wykonawca musi być wpisany w stopce redakcyjnej książki. Zamawiający zastrzega, iż złożone książki mogą ulec uszkodzeniu w trakcie dokonywania oceny ich jakości. Książki nie podlegają zwrotowi.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 60
 • 2 – Jakość – 40

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zmiana treści Umowy, może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji: 2.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; 2.2. zmiany parametrów technicznych charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu usługi, jednakże pod warunkiem zaproponowania przez Wykonawcę parametrów nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana nie będzie miała wpływu na zmianę ceny brutto wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy; 2.3. zmiany w terminach wykonania druku i dostawy nakładów książek.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum-dabrowa.pl; www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Miejskie Sztygarka, ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza, parter, pokój nr 4 Sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Miejskie Sztygarka, ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza, parter, pokój nr 4 Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty:

SIWZ +zalaczniki – wersja spakowana

SIWZ  Załącznik 1  Załącznik 1a  Załącznik 2  Załącznik 3  Załącznik 4  Załącznik 5 Załącznik 6  Załącznik 7  Załącznik 8  Załącznik nr 9